Get Adobe Flash player

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

 

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní
1. Verejný obstarávateľ
Obec Drienovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
IČO: 00326976
Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obce
tel. č.: +421 51 779 71 86
e-mail: starosta@drienovskanovaves.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://drienovskanovaves.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Vybudovanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na poskytnutie tovarov.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Sídlo: Katastrálne územie obec Drienovská Nová Ves
6. NUTS kód
SK041 Prešovský kraj
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.
8. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 4 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred úradom
Externý AP č. 2 Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Externý AP č. 3 Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Externý AP č. 4 Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať
minimálne nasledujúce technické parametre:
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz – 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,
3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of
management),
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,
7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,
11. Minimálne 2×2 MIMO (multiple-input-multiple-output),
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).
Sumár aktivít a výstupov
1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP
adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy
aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo
je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).
9. Spoločný slovník obstarávania:
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra
10. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.
11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 000, 00 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6
zákona o verejnom obstarávaní.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude
spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
13. Podmienky účasti:
13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra
neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva
zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží
doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových
bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky
bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 5000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou
alebo kombináciou viacerých zmlúv.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje
túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač
nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby
musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
25. 11. 2019, do 15:00
16. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: starosta@drienovskanovaves.sk
17. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – podľa bodu č. 18.
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak
výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú
financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý
člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej
zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ
následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v
súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia
ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
07. 11. 2019
V Drienovskej Novej Vsi, 05. 11. 2019
Ing. Ján Brozman
starosta obce

Výzva na predkladanie ponúkpre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní1. Verejný obstarávateľObec Drienovská Nová VesSídlo: Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 KendiceIČO: 00326976Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obcetel. č.: +421 51 779 71 86e-mail: starosta@drienovskanovaves.skadresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://drienovskanovaves.sk/2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa„Vybudovanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)Zákazka na poskytnutie tovarov.5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:Sídlo: Katastrálne územie obec Drienovská Nová Ves6. NUTS kódSK041 Prešovský kraj7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.8. Stručný opis zákazky:Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 4 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred úradomExterný AP č. 2 Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaExterný AP č. 3 Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaExterný AP č. 4 Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaPrístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňaťminimálne nasledujúce technické parametre:1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz – 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point ofmanagement),5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,11. Minimálne 2×2 MIMO (multiple-input-multiple-output),12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).Sumár aktivít a výstupov1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IPadresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listyaktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logoje súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).9. Spoločný slovník obstarávania:32571000-6 Komunikačná infraštruktúra10. Celkový rozsah predmetu zákazky:Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 000, 00 EURPredpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6zákona o verejnom obstarávaní.12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky budespolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.13. Podmienky účasti:13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu doprofesijného alebo obchodného registra:Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registraneziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplývazo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predložídoklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupovýchbodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávkybezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov zapredchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania aodberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnejhodnote minimálne 5000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvoualebo kombináciou viacerých zmlúv.Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požadujetúto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedápredmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejnýobstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzačnesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebodoplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie službymusia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, žeuchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):25. 11. 2019, do 15:0016. Miesto na predloženie ponúk:Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: starosta@drienovskanovaves.sk17. Ponuka musí obsahovať:1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenieponúk – podľa bodu č. 18.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúkvšetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvomelektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ sivyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladanáhodnota zákazky.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, akvýsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujúfinancovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každýčlen skupiny samostatne.Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalejzaradená do hodnotiaceho procesu.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľnásledne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli vsúvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejnéhoobstarávateľa.DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovaťinformácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnoteniaponúk.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bezpredchádzajúceho súhlasu uchádzača.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané achránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúkNávrh na plnenie kritériaKritérium NávrhSadzba DPH v zmysleNávrhplatnej legislatívyNajnižšia celková zmluvnácena v EUR vrátane DPH.Váha kritéria je 100 %.*Spolu……………….EURSpolu……………….EURbez DPH vrátane DPH19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponukySlovenský jazyk20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚÁno21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk07. 11. 2019V Drienovskej Novej Vsi, 05. 11. 2019Ing. Ján Brozmanstarosta obce

Zvozový kalendár na rok 2021