Get Adobe Flash player

Súčastnosť/ Projekty

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV.

Začalo sa asistované sčítanie obyvateľov

Výzva na predkladanie cenových ponúk – pozemné komunikácie

Príloha_1_návrh_na_plnenie_kriteria

Príloha_2_Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky_Výkaz výmer

Príloha_3_Projektová dokumentácia

Príloha_4_Návrh_ ZoD

Vyzva na predloženie ponuky

OPRAVA_Vyzvy na predloženie ponuky

 

Opis projektu

Opis projektu pdf

Opis projektu word

TESTOVANIE

TESTOVANIE

Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Oznámenie o realizácii projektu

 

 

Názov projektu: Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi 

ITMS 2014+: 311070ABG1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Miesto realizácie: Obec Drienovská Nová Ves

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 700 €

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom budovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných miestach poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Prístupové body budú umiestnené na nasledovných miestach:

Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred obecným úradom

Externý AP č. 2  Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 3  Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 4  Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

 

Aktuálny stav realizácie projektu:

08. 09. 2020 – Prebieha kontrola verejného obstarávania. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

1. 4. 2021 Začiatok realizácie hlavnej aktivity

29. 4. 2021 Koniec realizácie hlavnej aktivity, odovzdanie diela

30. 4.  2021 Projekt je zrealizovaný, dielo je v prevádzke

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.mirri.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

 

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV – Tlačová správa Prešovský kraj

Výzva na zriadenie školskej rady

Výzva

Územnoplánovacia dokumentácia

Obec Drienovská Nová Ves

Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

V Drienovskej Novej Vsi 8.9.2020

 

Č.j: DNV-2020/99/001-OcÚ

 

 

 

Územnoplánovacia dokumentácia

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh

oznámenie o prerokovaní 

 

 

Obec Drienovská Nová Ves  oznamuje verejnosti  podľa § 22 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

  prerokovanie  Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh 

 

 „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh je k nahliadnutiu

na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.

a na webovom sídle obce www.drienovskanovaves.sk

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh  

sa uskutoční dňa 17.09. 2020 o 17:00 hod na Obecnom úrade Drienovská Nová Ves

 

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Obec Drienovská Nová Ves, Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

 

 

 

                                                                                                                                                Ing. Ján Brozman

                                                                                                                                                                   starosta

Vyvesené dňa:………………..2020

 

Zvesené dňa:

 

1a-širšie vzťahy (1)

2a-komplexný výkres M1-10000 (1)

3a-komplexný výkres M1-2880 (1)

4a-schéma rozmiestnenia verejnoprospešných stavieb (1)

5a-verejné dopravné vybavenie (1)

6aa-verejné technické vybavenie-vodné hospodárstvo

6ba-verejné technické vybavenie-energetika (1)

8a-perspektívne využitie PP (1)

Oznámenie o prerokvaní – verejnosť 21.54.28

Oznámenie o SD

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – správa (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záber PP (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záväzná časť (1)

Formulár pre zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Drienovská Nová Ves

Formulár pre zápis do ZŠ 2020-2021

Zápis do Materskej školy

Zápis do MŠ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do mš 2020 - na stiahnutie

Zvozový kalendár na rok 2021