Get Adobe Flash player

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce.

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves

Názov projektu :Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves
Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS 2014+ NFP 312061L626

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Drienovská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu : 06/2018 – 10/2018
Rozpočet projektu: 58 282.50-€ Kontaktné údaje prijímateľa: Ing. Ján Brozman, Drienovská Nová Ves, tel. 0911292597, e-mail obecny.urad@drienovskanovaves.sk, web www.drienovskanovaves.sk
Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania
Cieľové skupiny: MRK
Stručný opis projektu: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drienovská Nová Ves  je definovaná v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifický cieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce.

Zvozový kalendár na rok 2021