Get Adobe Flash player

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:               Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom

zníženia energetickej náročnosti.

 

ITMS kód projektu:         310040A411

Trvanie projektu:             3/2016 – 2/2018

Rozpočet projektu:         316 368,66 EUR

Výška NFP:                         300 550,23 EUR

Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný

fondom:                              Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:          4.3

Špecifický cieľ:                   4.3.1

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

Zvozový kalendár na rok 2020