Get Adobe Flash player

Výzva

Výzva

 

na poskytnutie služby zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre

Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

Obec  Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre “Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

1.            Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Drienovská Nová Ves

Zastúpený: Ing. Jozef Brozman – starosta obce

Adresa: Obecný úrad, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 2021225448

e-mail: obecny.urad@drienovskanovaves.sk

 

2.            Opis predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre „Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“.

Stavba je navrhovaná pre nasledovné skvalitnenie priestoru :

-vytvorenie zateplenia na fasáde objektu s vylepšením tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií

-zníženie tepelných strát

-odstránenie systémových porúch na stavbe

-zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

-vylepšenie životnosti stavby – ochrana obvodových nosných konštrukcií stavby

-výmena výplní otvorov, parapetov a oplechovaní

-zateplenie strechy a nové oplechovania štítových múrov

-rekonštrukcia bleskozvodu

-návrh nového systému vykurovania a rekuperácie objektu

-rekonštrukcia rampy a schodiska pred hlavným vstupom

Obnova objektu je navrhovaná v dôsledku nevyhovujúceho stavu obvodových konštrukcií z hľadiska tepelno-technického a konštrukčno-stavebného.

Stavba je realizovaná (obvodový plášť ) z pálených tehál hr.40cm + omietka cca hr.20mm. Obvodový plášť je zaťažovaný poveternostnými vplyvmi a vykazuje poškodenie. Chyby stavby a systémové poruchy súvisia s technológiou výstavby a kvality stavebných prác. Na niektorých častiach fasády je opadaná pôvodná omietka. Strešný plášť je nedostatočne zateplený. Cez jeho vrstvy sú najväčšie straty.

 

Stavba je osadená na rovinatom teréne v zástavbe lokality.

Objekt je tvarovo a rozmerovo pravidelného tvaru s  plochými strechami. K objektu sú vyriešené všetky technické siete pre zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou . Odvod vody zo spevnených plôch je riešený do dažďových vpustí. Strecha ma zvody napojené na existujúce vpuste pre dažďovú vodu.

Samotná stavba je dvojpodlažný objekt s malým suterénom. Objekt je samostatne stojaci.

3.            Miesto dania služby: Obec Drienovská Nová Ves

4.            Predpokladaná hodnota zákazky: 11 466,67  € bez DPH

     

 

 

5.            Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6.            Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

2 mesiace od uzavretia zmluvy

 

 

7.            Financovanie zákazky:

Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

 

 

8.             Lehota a miesto  na predloženie ponuky:

Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

najneskôr dňa: 01.03.2016 do 14:00 hod.

            heslo: PD Drienovská Nová Ves – súťaž, neotvárať!       

 

 

            Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na  skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

 

 

9.            Podmienky účasti:

      Osobné postavenie:

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu (kópia nemusí byť    úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

 

•     živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

•       výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba -podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

•       iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

 

Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.

 

 

Technická alebo odborná spôsobilosť:

Nepožaduje sa.

 

10.        Kritériá na hodnotenie ponúk:

-          najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

 

 

 

11.        Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli a zároveň identifikuje úspešného uchádzača.

 

 

 

Drienovská Nová Ves, 22.02.2016

 

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jozef Brozman

starosta obce

 

Zvozový kalendár na rok 2020