Get Adobe Flash player

Územnoplánovacia dokumentácia

Obec Drienovská Nová Ves

Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

V Drienovskej Novej Vsi 8.9.2020

 

Č.j: DNV-2020/99/001-OcÚ

 

 

 

Územnoplánovacia dokumentácia

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh

oznámenie o prerokovaní 

 

 

Obec Drienovská Nová Ves  oznamuje verejnosti  podľa § 22 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

  prerokovanie  Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh 

 

 „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh je k nahliadnutiu

na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.

a na webovom sídle obce www.drienovskanovaves.sk

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh  

sa uskutoční dňa 17.09. 2020 o 17:00 hod na Obecnom úrade Drienovská Nová Ves

 

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Obec Drienovská Nová Ves, Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

 

 

 

                                                                                                                                                Ing. Ján Brozman

                                                                                                                                                                   starosta

Vyvesené dňa:………………..2020

 

Zvesené dňa:

 

1a-širšie vzťahy (1)

2a-komplexný výkres M1-10000 (1)

3a-komplexný výkres M1-2880 (1)

4a-schéma rozmiestnenia verejnoprospešných stavieb (1)

5a-verejné dopravné vybavenie (1)

6aa-verejné technické vybavenie-vodné hospodárstvo

6ba-verejné technické vybavenie-energetika (1)

8a-perspektívne využitie PP (1)

Oznámenie o prerokvaní – verejnosť 21.54.28

Oznámenie o SD

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – správa (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záber PP (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záväzná časť (1)

Zvozový kalendár na rok 2022