Get Adobe Flash player

Súčastnosť/ Projekty

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce.

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves

Názov projektu :Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves
Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS 2014+ NFP 312061L626

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Drienovská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu : 06/2018 – 10/2018
Rozpočet projektu: 58 282.50-€ Kontaktné údaje prijímateľa: Ing. Ján Brozman, Drienovská Nová Ves, tel. 0911292597, e-mail obecny.urad@drienovskanovaves.sk, web www.drienovskanovaves.sk
Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania
Cieľové skupiny: MRK
Stručný opis projektu: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drienovská Nová Ves  je definovaná v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifický cieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce.

Výzva II.

Výzva

(zákazka s nízkou hodnotou)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“

Obec Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 021225448 Poštová adresa: Obecný úrad, 082 01 Drienovská Nová Ves 83

Zastúpený: Ing. Ján Brozman, starosta obce

Tel.: +421 517797186

E-mail: starosta.dnv@stonline.sk

Web: www.drienovskanovaves.ocu.sk

2. Opis predmetu obstarávania:

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“ v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1.

Budova materskej škôlky sa bude nachádzať v zastavanej oblasti obce Drienovská Nová Ves na pozemkoch č. 2/1 a 2/2. Jedná sa o pozemok, ktorý je rovinatý. Na pozemku sa nachádza trávnatý porast. Tvar pozemku je obrazec nepravidelného mnohouholníka. Pozemok ohraničuje z východnej strany jestvujúca prístupová komunikácia a železničná trať, z južnej strany je to budova jestvujúcej základnej školy, západnej a severnej strany je to plocha ornej pôdy. Výška jestvujúcej zástavby je na tomto území daná budovami rodinných domov a základnej školy. Z dopravného hľadiska je pozemok prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie.

Budova materskej škôlky bude navrhnutá pre dve samostatné triedy s počtom detí /20-24/, ktoré musia byť navrhnuté v zmysle platných zákonov a noriem. V rámci budovy je potrebné navrhnúť aj jedáleň a prislúchajúce zázemie, ktoré je potrebné pre riadne fungovanie škôlky. Škôlka musí spĺňať zároveň aj požiadavky na prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Drienovská Nová Ves

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 € bez DPH

 

5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

 

do 31.08.2016.

7. Financovanie zákazky:

 

Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a štrukturálnych fondov

8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

 

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD MŠ Drienovská Nová Ves, PONUKA – neotvárať“:

v lehote na predkladanie ponúk

09.06.2016 do 13:00 hod.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.

V Drienovskej Novej Vsi, 31.05.2016

S pozdravom

Ing. Ján Brozman

starosta obce

 

Výzva

Výzva

 

na poskytnutie služby zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre

Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

Obec  Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre “Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

1.            Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Drienovská Nová Ves

Zastúpený: Ing. Jozef Brozman – starosta obce

Adresa: Obecný úrad, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 2021225448

e-mail: obecny.urad@drienovskanovaves.sk

 

2.            Opis predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre „Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“.

Stavba je navrhovaná pre nasledovné skvalitnenie priestoru :

-vytvorenie zateplenia na fasáde objektu s vylepšením tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií

-zníženie tepelných strát

-odstránenie systémových porúch na stavbe

-zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

-vylepšenie životnosti stavby – ochrana obvodových nosných konštrukcií stavby

-výmena výplní otvorov, parapetov a oplechovaní

-zateplenie strechy a nové oplechovania štítových múrov

-rekonštrukcia bleskozvodu

-návrh nového systému vykurovania a rekuperácie objektu

-rekonštrukcia rampy a schodiska pred hlavným vstupom

Obnova objektu je navrhovaná v dôsledku nevyhovujúceho stavu obvodových konštrukcií z hľadiska tepelno-technického a konštrukčno-stavebného.

Stavba je realizovaná (obvodový plášť ) z pálených tehál hr.40cm + omietka cca hr.20mm. Obvodový plášť je zaťažovaný poveternostnými vplyvmi a vykazuje poškodenie. Chyby stavby a systémové poruchy súvisia s technológiou výstavby a kvality stavebných prác. Na niektorých častiach fasády je opadaná pôvodná omietka. Strešný plášť je nedostatočne zateplený. Cez jeho vrstvy sú najväčšie straty.

 

Stavba je osadená na rovinatom teréne v zástavbe lokality.

Objekt je tvarovo a rozmerovo pravidelného tvaru s  plochými strechami. K objektu sú vyriešené všetky technické siete pre zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou . Odvod vody zo spevnených plôch je riešený do dažďových vpustí. Strecha ma zvody napojené na existujúce vpuste pre dažďovú vodu.

Samotná stavba je dvojpodlažný objekt s malým suterénom. Objekt je samostatne stojaci.

3.            Miesto dania služby: Obec Drienovská Nová Ves

4.            Predpokladaná hodnota zákazky: 11 466,67  € bez DPH

     

 

 

5.            Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6.            Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

2 mesiace od uzavretia zmluvy

 

 

7.            Financovanie zákazky:

Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

 

 

8.             Lehota a miesto  na predloženie ponuky:

Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

najneskôr dňa: 01.03.2016 do 14:00 hod.

            heslo: PD Drienovská Nová Ves – súťaž, neotvárať!       

 

 

            Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na  skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

 

 

9.            Podmienky účasti:

      Osobné postavenie:

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu (kópia nemusí byť    úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

 

•     živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

•       výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba -podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

•       iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

 

Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.

 

 

Technická alebo odborná spôsobilosť:

Nepožaduje sa.

 

10.        Kritériá na hodnotenie ponúk:

-          najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

 

 

 

11.        Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli a zároveň identifikuje úspešného uchádzača.

 

 

 

Drienovská Nová Ves, 22.02.2016

 

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jozef Brozman

starosta obce

 

Zvozový kalendár na rok 2020