Get Adobe Flash player

Súčastnosť/ Projekty

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV – Tlačová správa Prešovský kraj

Upovedomenie o začatí konania

I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“ je k nahliadnutiu:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-20-058-drienovska-nova-ves-most

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2019

Výzva na zriadenie školskej rady

Výzva

Územnoplánovacia dokumentácia

Obec Drienovská Nová Ves

Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

V Drienovskej Novej Vsi 8.9.2020

 

Č.j: DNV-2020/99/001-OcÚ

 

 

 

Územnoplánovacia dokumentácia

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh

oznámenie o prerokovaní 

 

 

Obec Drienovská Nová Ves  oznamuje verejnosti  podľa § 22 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

  prerokovanie  Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh 

 

 „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh je k nahliadnutiu

na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.

a na webovom sídle obce www.drienovskanovaves.sk

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej  dokumentácie

„Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“ – návrh  

sa uskutoční dňa 17.09. 2020 o 17:00 hod na Obecnom úrade Drienovská Nová Ves

 

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.1“  - návrh do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Obec Drienovská Nová Ves, Obecný úrad č.83, 082 01 Kendice

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

 

 

 

                                                                                                                                                Ing. Ján Brozman

                                                                                                                                                                   starosta

Vyvesené dňa:………………..2020

 

Zvesené dňa:

 

1a-širšie vzťahy (1)

2a-komplexný výkres M1-10000 (1)

3a-komplexný výkres M1-2880 (1)

4a-schéma rozmiestnenia verejnoprospešných stavieb (1)

5a-verejné dopravné vybavenie (1)

6aa-verejné technické vybavenie-vodné hospodárstvo

6ba-verejné technické vybavenie-energetika (1)

8a-perspektívne využitie PP (1)

Oznámenie o prerokvaní – verejnosť 21.54.28

Oznámenie o SD

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – správa (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záber PP (1)

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záväzná časť (1)

Formulár pre zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Drienovská Nová Ves

Formulár pre zápis do ZŠ 2020-2021

Zápis do Materskej školy

Zápis do MŠ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do mš 2020 - na stiahnutie

Zápis do Základnej školy

ZÁPIS DO ZŠ

OZNAM Mesta Prešov – Stavebného úradu

OZNAM Mesta Prešov – Stavebného úradu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 30.3.2020 do odvolania

Opatrenia ÚVZ SR od 30.3.2020

Zvozový kalendár na rok 2020