Get Adobe Flash player

Súčastnosť/ Projekty

Zmluva – Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Zmluva – Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

 

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní
1. Verejný obstarávateľ
Obec Drienovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
IČO: 00326976
Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obce
tel. č.: +421 51 779 71 86
e-mail: starosta@drienovskanovaves.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://drienovskanovaves.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Vybudovanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na poskytnutie tovarov.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Sídlo: Katastrálne územie obec Drienovská Nová Ves
6. NUTS kód
SK041 Prešovský kraj
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.
8. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 4 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred úradom
Externý AP č. 2 Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Externý AP č. 3 Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Externý AP č. 4 Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať
minimálne nasledujúce technické parametre:
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz – 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,
3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of
management),
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,
7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,
11. Minimálne 2×2 MIMO (multiple-input-multiple-output),
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).
Sumár aktivít a výstupov
1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP
adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy
aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo
je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).
9. Spoločný slovník obstarávania:
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra
10. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.
11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 000, 00 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6
zákona o verejnom obstarávaní.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude
spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
13. Podmienky účasti:
13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra
neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva
zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží
doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových
bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky
bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 5000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou
alebo kombináciou viacerých zmlúv.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje
túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač
nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby
musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
25. 11. 2019, do 15:00
16. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: starosta@drienovskanovaves.sk
17. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – podľa bodu č. 18.
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak
výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú
financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý
člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej
zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ
následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v
súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia
ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
07. 11. 2019
V Drienovskej Novej Vsi, 05. 11. 2019
Ing. Ján Brozman
starosta obce

Výzva na predkladanie ponúkpre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní1. Verejný obstarávateľObec Drienovská Nová VesSídlo: Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 KendiceIČO: 00326976Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obcetel. č.: +421 51 779 71 86e-mail: starosta@drienovskanovaves.skadresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://drienovskanovaves.sk/2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa„Vybudovanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)Zákazka na poskytnutie tovarov.5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:Sídlo: Katastrálne územie obec Drienovská Nová Ves6. NUTS kódSK041 Prešovský kraj7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.8. Stručný opis zákazky:Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 4 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred úradomExterný AP č. 2 Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaExterný AP č. 3 Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaExterný AP č. 4 Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetleniaPrístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňaťminimálne nasledujúce technické parametre:1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz – 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point ofmanagement),5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,11. Minimálne 2×2 MIMO (multiple-input-multiple-output),12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).Sumár aktivít a výstupov1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IPadresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listyaktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logoje súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).9. Spoločný slovník obstarávania:32571000-6 Komunikačná infraštruktúra10. Celkový rozsah predmetu zákazky:Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 000, 00 EURPredpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6zákona o verejnom obstarávaní.12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky budespolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.13. Podmienky účasti:13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu doprofesijného alebo obchodného registra:Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registraneziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplývazo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predložídoklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupovýchbodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávkybezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov zapredchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania aodberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnejhodnote minimálne 5000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvoualebo kombináciou viacerých zmlúv.Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požadujetúto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedápredmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejnýobstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzačnesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebodoplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie službymusia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, žeuchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):25. 11. 2019, do 15:0016. Miesto na predloženie ponúk:Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: starosta@drienovskanovaves.sk17. Ponuka musí obsahovať:1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenieponúk – podľa bodu č. 18.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúkvšetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvomelektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ sivyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladanáhodnota zákazky.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, akvýsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujúfinancovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každýčlen skupiny samostatne.Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalejzaradená do hodnotiaceho procesu.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľnásledne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli vsúvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejnéhoobstarávateľa.DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovaťinformácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnoteniaponúk.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bezpredchádzajúceho súhlasu uchádzača.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané achránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúkNávrh na plnenie kritériaKritérium NávrhSadzba DPH v zmysleNávrhplatnej legislatívyNajnižšia celková zmluvnácena v EUR vrátane DPH.Váha kritéria je 100 %.*Spolu……………….EURSpolu……………….EURbez DPH vrátane DPH19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponukySlovenský jazyk20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚÁno21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk07. 11. 2019V Drienovskej Novej Vsi, 05. 11. 2019Ing. Ján Brozmanstarosta obce

Oznámenie

Oznámenie

Rozsah hodnotenia – komunálny odpad Drienov

Rozsah hodnotenia – komunálny odpad Drienov

Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii

priloha_3-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb

priloha_3-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb

Vyzva-na-predlozenie-ponuky

Vyzva-na-predlozenie-ponuky

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Predchádzanie vzniku bio odpadov – združenie obcí Ekotorysa

 

PDF stiahnuť

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce.

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves

Názov projektu :Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves
Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS 2014+ NFP 312061L626

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Drienovská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu : 06/2018 – 10/2018
Rozpočet projektu: 58 282.50-€ Kontaktné údaje prijímateľa: Ing. Ján Brozman, Drienovská Nová Ves, tel. 0911292597, e-mail obecny.urad@drienovskanovaves.sk, web www.drienovskanovaves.sk
Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania
Cieľové skupiny: MRK
Stručný opis projektu: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drienovská Nová Ves  je definovaná v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifický cieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce.

Výzva II.

Výzva

(zákazka s nízkou hodnotou)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“

Obec Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 021225448 Poštová adresa: Obecný úrad, 082 01 Drienovská Nová Ves 83

Zastúpený: Ing. Ján Brozman, starosta obce

Tel.: +421 517797186

E-mail: starosta.dnv@stonline.sk

Web: www.drienovskanovaves.ocu.sk

2. Opis predmetu obstarávania:

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“ v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1.

Budova materskej škôlky sa bude nachádzať v zastavanej oblasti obce Drienovská Nová Ves na pozemkoch č. 2/1 a 2/2. Jedná sa o pozemok, ktorý je rovinatý. Na pozemku sa nachádza trávnatý porast. Tvar pozemku je obrazec nepravidelného mnohouholníka. Pozemok ohraničuje z východnej strany jestvujúca prístupová komunikácia a železničná trať, z južnej strany je to budova jestvujúcej základnej školy, západnej a severnej strany je to plocha ornej pôdy. Výška jestvujúcej zástavby je na tomto území daná budovami rodinných domov a základnej školy. Z dopravného hľadiska je pozemok prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie.

Budova materskej škôlky bude navrhnutá pre dve samostatné triedy s počtom detí /20-24/, ktoré musia byť navrhnuté v zmysle platných zákonov a noriem. V rámci budovy je potrebné navrhnúť aj jedáleň a prislúchajúce zázemie, ktoré je potrebné pre riadne fungovanie škôlky. Škôlka musí spĺňať zároveň aj požiadavky na prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Drienovská Nová Ves

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 € bez DPH

 

5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

 

do 31.08.2016.

7. Financovanie zákazky:

 

Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a štrukturálnych fondov

8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

 

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD MŠ Drienovská Nová Ves, PONUKA – neotvárať“:

v lehote na predkladanie ponúk

09.06.2016 do 13:00 hod.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.

V Drienovskej Novej Vsi, 31.05.2016

S pozdravom

Ing. Ján Brozman

starosta obce

 

Výzva

Výzva

 

na poskytnutie služby zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre

Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

Obec  Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre “Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“

 

 

1.            Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Drienovská Nová Ves

Zastúpený: Ing. Jozef Brozman – starosta obce

Adresa: Obecný úrad, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 2021225448

e-mail: obecny.urad@drienovskanovaves.sk

 

2.            Opis predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre „Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“.

Stavba je navrhovaná pre nasledovné skvalitnenie priestoru :

-vytvorenie zateplenia na fasáde objektu s vylepšením tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií

-zníženie tepelných strát

-odstránenie systémových porúch na stavbe

-zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

-vylepšenie životnosti stavby – ochrana obvodových nosných konštrukcií stavby

-výmena výplní otvorov, parapetov a oplechovaní

-zateplenie strechy a nové oplechovania štítových múrov

-rekonštrukcia bleskozvodu

-návrh nového systému vykurovania a rekuperácie objektu

-rekonštrukcia rampy a schodiska pred hlavným vstupom

Obnova objektu je navrhovaná v dôsledku nevyhovujúceho stavu obvodových konštrukcií z hľadiska tepelno-technického a konštrukčno-stavebného.

Stavba je realizovaná (obvodový plášť ) z pálených tehál hr.40cm + omietka cca hr.20mm. Obvodový plášť je zaťažovaný poveternostnými vplyvmi a vykazuje poškodenie. Chyby stavby a systémové poruchy súvisia s technológiou výstavby a kvality stavebných prác. Na niektorých častiach fasády je opadaná pôvodná omietka. Strešný plášť je nedostatočne zateplený. Cez jeho vrstvy sú najväčšie straty.

 

Stavba je osadená na rovinatom teréne v zástavbe lokality.

Objekt je tvarovo a rozmerovo pravidelného tvaru s  plochými strechami. K objektu sú vyriešené všetky technické siete pre zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou . Odvod vody zo spevnených plôch je riešený do dažďových vpustí. Strecha ma zvody napojené na existujúce vpuste pre dažďovú vodu.

Samotná stavba je dvojpodlažný objekt s malým suterénom. Objekt je samostatne stojaci.

3.            Miesto dania služby: Obec Drienovská Nová Ves

4.            Predpokladaná hodnota zákazky: 11 466,67  € bez DPH

     

 

 

5.            Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6.            Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

2 mesiace od uzavretia zmluvy

 

 

7.            Financovanie zákazky:

Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

 

 

8.             Lehota a miesto  na predloženie ponuky:

Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

najneskôr dňa: 01.03.2016 do 14:00 hod.

            heslo: PD Drienovská Nová Ves – súťaž, neotvárať!       

 

 

            Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na  skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

 

 

9.            Podmienky účasti:

      Osobné postavenie:

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu (kópia nemusí byť    úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

 

•     živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

•       výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba -podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

•       iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

 

Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.

 

 

Technická alebo odborná spôsobilosť:

Nepožaduje sa.

 

10.        Kritériá na hodnotenie ponúk:

-          najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

 

 

 

11.        Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli a zároveň identifikuje úspešného uchádzača.

 

 

 

Drienovská Nová Ves, 22.02.2016

 

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jozef Brozman

starosta obce

 

Zvozový kalendár na rok 2020