Get Adobe Flash player

Nezaradené

Oznámenie o začatí územného konania. Ružomberok

Oznámenie o začatí územného konania Ružomberok

Oznámenie o začatí územného konania.

Oznámenie o začatí územného konania

Výzva – „Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves“

Vyzva-na-predlozenie-ponuky - pdf

Vyzva-na-predlozenie-ponuky - word

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie - pdf

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie - word

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii - pdf

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii - word

priloha_3_-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb - pdf

priloha_3_-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb - word

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:               Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom

zníženia energetickej náročnosti.

 

ITMS kód projektu:         310040A411

Trvanie projektu:             3/2016 – 2/2018

Rozpočet projektu:         316 368,66 EUR

Výška NFP:                         300 550,23 EUR

Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný

fondom:                              Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:          4.3

Špecifický cieľ:                   4.3.1

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

Zvozový kalendár na rok 2020