Get Adobe Flash player

admin

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky     PDF

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky     WORD

Zmluva č. 442/2017/OK

Zmluva VÚC-dotácia

Rámcová zmuva o dielo č. 5 R/2016

Zmluva o dielo č. 5 R-2016

Krycí list a harnonogram

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Link k zmluve:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva – Autorský dozor

Zmluva – Autorský dozor

Zmluva – Energetický Certifikát DNV

Zmluva – En. Certifikat DNV

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:               Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom

zníženia energetickej náročnosti.

 

ITMS kód projektu:         310040A411

Trvanie projektu:             3/2016 – 2/2018

Rozpočet projektu:         316 368,66 EUR

Výška NFP:                         300 550,23 EUR

Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný

fondom:                              Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:          4.3

Špecifický cieľ:                   4.3.1

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2016

dodatok č 1 – zmluva drienovská nová ves – Projektová dokumentácia

Zmluva:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/wp-content/uploads/2016/03/Zmluva-Projektov%C3%A1-dokument%C3%A1cia.pdf

Zmluva o poskytnutí služieb – Xerox

Xerox – Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva – externý manažment