Get Adobe Flash player

admin

Zmluva – Energetický Certifikát DNV

Zmluva – En. Certifikat DNV

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:               Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom

zníženia energetickej náročnosti.

 

ITMS kód projektu:         310040A411

Trvanie projektu:             3/2016 – 2/2018

Rozpočet projektu:         316 368,66 EUR

Výška NFP:                         300 550,23 EUR

Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný

fondom:                              Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:          4.3

Špecifický cieľ:                   4.3.1

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2016

dodatok č 1 – zmluva drienovská nová ves – Projektová dokumentácia

Zmluva:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/wp-content/uploads/2016/03/Zmluva-Projektov%C3%A1-dokument%C3%A1cia.pdf

Zmluva o poskytnutí služieb – Xerox

Xerox – Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva – externý manažment

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

dodatok č. 1 – zmluva drienovská nová ves – rekonštrukcia verejnej budov…

 

Link k pôvodnej zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/?p=399

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Link na centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2806958&l=sk

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

Zvozový kalendár 2017

Výzva II.

Výzva

(zákazka s nízkou hodnotou)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“

Obec Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Drienovská Nová Ves

IČO: 00326976

DIČ: 021225448 Poštová adresa: Obecný úrad, 082 01 Drienovská Nová Ves 83

Zastúpený: Ing. Ján Brozman, starosta obce

Tel.: +421 517797186

E-mail: starosta.dnv@stonline.sk

Web: www.drienovskanovaves.ocu.sk

2. Opis predmetu obstarávania:

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi“ v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1.

Budova materskej škôlky sa bude nachádzať v zastavanej oblasti obce Drienovská Nová Ves na pozemkoch č. 2/1 a 2/2. Jedná sa o pozemok, ktorý je rovinatý. Na pozemku sa nachádza trávnatý porast. Tvar pozemku je obrazec nepravidelného mnohouholníka. Pozemok ohraničuje z východnej strany jestvujúca prístupová komunikácia a železničná trať, z južnej strany je to budova jestvujúcej základnej školy, západnej a severnej strany je to plocha ornej pôdy. Výška jestvujúcej zástavby je na tomto území daná budovami rodinných domov a základnej školy. Z dopravného hľadiska je pozemok prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie.

Budova materskej škôlky bude navrhnutá pre dve samostatné triedy s počtom detí /20-24/, ktoré musia byť navrhnuté v zmysle platných zákonov a noriem. V rámci budovy je potrebné navrhnúť aj jedáleň a prislúchajúce zázemie, ktoré je potrebné pre riadne fungovanie škôlky. Škôlka musí spĺňať zároveň aj požiadavky na prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Drienovská Nová Ves

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 € bez DPH

 

5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

 

do 31.08.2016.

7. Financovanie zákazky:

 

Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a štrukturálnych fondov

8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

 

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk

s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD MŠ Drienovská Nová Ves, PONUKA – neotvárať“:

v lehote na predkladanie ponúk

09.06.2016 do 13:00 hod.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena v € spolu s DPH.

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.

V Drienovskej Novej Vsi, 31.05.2016

S pozdravom

Ing. Ján Brozman

starosta obce